Rapporter/Skrifter

Att bli tagen på allvar

dokument framsida Barn och ungdomar tycker om att bidra med synpunkter och sitt eget kunnande. Det motiverar dem till ytterligare engagemang i viktiga frågor – om vuxna bara har förmågan att vara lyhörda och klarar av att stötta de unga. Detta visar de exempel på barns engagemang som den här boken berättar om. Att tillåta barn att ta plats handlar om vuxnas attityder gentemot barn och inte minst om demokrati.

Boken tar upp möjligheter och svårigheter kring delaktighet och inflytande, faktorer som det är viktigt att vi alla är medvetna om. Rapporten är ett bra underlag för fortsatt diskussion och utveckling när det gäller barns och ungas möjlighet till inflytande. För att åskådliggöra hur man praktiskt kan arbeta med barn och ungdomars rätt till delaktighet lyfter boken fram tre konkreta exempel.

Att förebygga brott och rädsla – Problem, Perspektiv, Politik

dokument framsida

En rapport från Göteborgskonferensen om brottsprevention 2001. 150 sidor. Rikt illustrerad med foton och statistik.

En blick på svenska och internationella medier låter omedelbart förstå att vår värld är en värld av risker, otrygghet, hot, kriminalitet och terrorism. Vårt samhälle har också kallats för ett risksamhälle. I en sådan tid är det lätt att ropa på mer säkerhet, mer lås och larm, fler poliser och mer kontroll. Men leder ett ensidigt säkerhetsarbete verkligen till ökad trygghet? Den otrygghet många känner idag har också sin grund i tidens snabba politiska och ekonomiska förändringar och i den ovisshet många känner inför framtiden.

I denna konferensrapport diskuterar svenska och internationella specialister sambanden mellan segregation och integration, social utslagning, stadsplanering, kriminalpolitik och brottsprevention.

Boken kan beställas hos Tryggare och Mänskligare Göteborg.
För mer information kontakta: Borghild Håkansson, projektledare: 368 05 28 el. Johan Öberg, forskningssamordnare: 773 58 76

Att hantera de svårlösta samhällsfrågorna

dokument framsida

Eftersom de svårlösta problemen är så komplexa finns det djupgående meningsskiljaktigheter mellan olika aktörer. Dessa meningsskiljaktigheter handlar inte bara om vilka åtgärder som bör vidtas, utan också om hur problemet ska beskrivas. Olika aktörer ser frågorna utifrån olika perspektiv och har mycket olikartade sätt att formulera vad problemet är och hur det bör förklaras. Detta bidrar också till en djupgående oenighet om vad som bör betraktas som lyckade resultat.

Tryggare och Mänskligare Göteborg, stadens centrala brottsförebyggande råd, har ända från starten 2001 och fram till idag arbetat för att öka samverkan – inte minst i oväntade konstellationer – och satt ljuset på både det som fallit emellan stolar och organisationer och det som varit verksamt.

Vi är stolta över att kunna presentera denna tankeskrift som sammanfattar viktiga lärdomar av våra ansträngningar. Den är författad av docent Thomas Jordan och doktorand och biträdande forskare Pia Andersson. De svårlösta samhällsfrågorna spänner över stora fält och vi tror att många kommer att känna igen sig och bli stärkta i sitt fortsatta arbete!

Utskriftsvänlig version här.

Att påverka för att sprida kunskap

dokument framsida

Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades fram i ett gemensamt pilotprojekt mellan stadskansliets kommunikationsenhet, Göteborgs Stad och det centrala brottsförebyggande rådet, Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Handboken har redan kommit till användning vid olika utbildningstillfällen och vi tror och hoppas att den ska vara till nytta för fler aktörer framöver. Det gäller stadsdelar, fackförvaltningar, kommunala bolag och enskilda projekt som har det gemensamt att man vill utveckla sitt arbete och sina strategier och kunskaper kring mediala kommunikationsfrågor i syfte att sprida kunskap och information.

Barnkonventionen på riktigt

dokument framsida

År 2012 och på en väldigt speciell dag, Barnkonventionens dag den 20 november, bjöd ”Nätverket barnkonventionen” in till en konferens som gav en bild av hur olika verksamheter i Göteborg arbetar med barn och unga och med barnkonventionen som ledstjärna. I en så gott som fullsatt hörsal på Länsstyrelsen i Göteborg hade närmare 120 personer samlats. Dagen dokumenterades och alla som är intresserade kan här ta del av vad som sades i form av referat från de elva föreläsningarna. Föreläsarna var alla hemmahörande i de organisationer som ingår i nätverket.

Barn tar plats

dokument framsida

Intresset för konferensen var så stort att alla som ville delta inte fick plats. Den här dokumentationen ger förhoppningsvis kunskap även till dem som vi tvingades säga nej till.

Konferensen anordnades av ett nätverk som vuxit genom åren och består av anställda i Göteborgs Stad. Det som förenar är en tro på att om staden skapas och byggs utifrån vad som är bra för barnen – då blir det en bättre stad för alla. Grunden är en djup insikt i och praktiska erfarenheter av att ta tillvara barns kompetens. De föreläsare som bjöds in fördjupade kunskaperna om barns perspektiv och visade på kopplingarna till en hållbar stad och ett demokratiskt samhälle.

Dokumentationen är också en kontaktlista till Sveriges främsta kunskapskällor i ämnet. Vi ser redan fram emot att ta del av resultatet av de kontakter som knöts under dagen. Här finns också en mer utskriftsvänlig pdf.

Brottsförebyggande och trygghetsarbete

dokument framsida

Samt en utvärdering av Tryggare och Mänskligare Göteborg av Ylva Norén Bretzer 2004

Brottsutvecklingen i Västra Götaland & Göteborgsområdet 1986-2009

dokument framsida Kriminologen, professor Sven-Åke Lindgren från Göteborgs universitet har analyserat och bedömt kriminalstatistik och annan information om brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet.

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet – en sammanvägning av register- och intervjuuppgifter och är framtagen av professor Sven-Åke Lindgren på uppdrag av Tryggare och Mänskligare Göteborg. Syftet är att ”ge ett underlag för en mer nyanserad diskussion om olika åtgärder och förhållanden som kan tänkas påverka brottsutvecklingen”.

Brottsutvecklingen i Västra Götaland & Göteborgsområdet 1986-2007

dokument framsidaKriminologen, professor Sven-Åke Lindgren från Göteborgs universitet har analyserat och bedömt kriminalstatistik och annan information om brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet.

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet – en sammanvägning av register- och intervjuuppgifter och är framtagen av professor Sven-Åke Lindgren på uppdrag av Tryggare och Mänskligare Göteborg. Syftet är att ”ge ett underlag för en mer nyanserad diskussion om olika åtgärder och förhållanden som kan tänkas påverka brottsutvecklingen”.

Brottsutvecklingen i Västra Götaland & Göteborgsområdet 1975-2004

dokument framsida Kriminologen, professor Sven-Åke Lindgren från Göteborgs universitet har analyserat och bedömt kriminalstatistik och annan information om brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet.

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet – en sammanvägning av register- och intervjuuppgifter och är framtagen av professor Sven-Åke Lindgren på uppdrag av Tryggare och Mänskligare Göteborg. Syftet är att ”ge ett underlag för en mer nyanserad diskussion om olika åtgärder och förhållanden som kan tänkas påverka brottsutvecklingen”.

Delaktighet – på barns villkor?

dokument framsida

Av Sveriges invånare är två miljoner barn. Det är en grupp som genom sin experimenterande kraft och idérikedom kan leda samhället in på nya banor. En förutsättning är förstås att barn görs delaktiga när beslut av olika slag skall fattas. Barns rätt till delaktighet är ett ämne som ofta diskuteras och som inte är helt enkelt.

Vad betyder till exempel den rätten och varför skall barn vara delaktiga? Och hur kan vi gå tillväga för att skapa delaktighet? En del av svaren på de frågorna finns att hämta i den här forskningsöversikten, författad av fil. dr. Monica Nordenfors. Boken är en tankeväckare som öppnar nya perspektiv — både på barn och vuxna.

En guide till Trygghetsundersökningar – om brott och trygghet

dokument framsida

Anita Heber, doktor i kriminologi, har tagit fram rapporten på uppdrag av Tryggare och Mänskligare Göteborg. Syftet med rapporten är att beskriva och reflektera över oro för brott, trygghet och trygghetsundersökningar.

Trygghet har fått allt större uppmärksamhet under de senaste åren. Politiker, medier och allmänheten diskuterar det och vill verka för ett tryggare samhälle. Förhoppningen är att denna rapport ska ge kunskap och inspiration till dig som är intresserad av trygghet och oro i förhållande till brott.

Rådets verksamhet har stimulerat universitetsforskningen och universitetet har bidragit till kompetenshöjning inom Göteborgs Stad om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Fritidsgården – En plats för samhällsbyggande?

dokument framsida

Den ovärderliga mötesplatsen Fritidsgården Mixgården i Hammarkullen i Nordöstra Göteborg är en plats dit många beger sig: ungdomar från grannskapet, men också från andra delar av storstan. Och dit kommer många vuxna: föräldrar för att prata om sina barn, andra – socialarbetare, forskare, kulturutövare, poliser – på jakt efter en plattform för samtal om väsentligheter.

Den studie som nu föreligger behandlar i första hand Mixgårdens brottsförebyggande och trygghetsskapande effekter. Den pekar emellertid på de nära sambanden mellan goda och förtroendefulla relationer, solidaritet, värdighet och dialog och verksamhetens långsiktiga »effektivitet«. Det ena finns inte utan det andra.

Reflektioner kring Mixgården i Hammarkullen av Pia Andersson och Thomas Jordan

Fördomar och fobier

dokument framsida

Hatbrott, HBT, heteronormativitet, homofobi, islamofobi, mänskliga rättigheter och rasism. Det var några av de ämnen som stod i fokus under temadagen Fördomar och fobier på Handelshögskolan i Göteborg den 30 mars.

Bakom arrangemanget stod Brottsoffermyndigheten, Tryggare och Mänskligare Göteborg (Göteborgs Stads centrala brottsförebyggande råd), Jämställdhets- och Mångfaldsenheten i Göteborgs Stad och Levande Historia i Göteborg.

Göteborg lär sig samverka om svårlösta frågor

dokument framsida

Studien drar lärdomar av Ung Kultur 116 i Göteborg, ett projekt i dialogform som drivs av Samverkansprojektet Trygg, vacker stad. Projektet har medverkat till en kvalitativ förändring i stadens förståelse av både själva problematiken och hur man behöver arbeta med frågorna för att nå positiva och hållbara resultat.

Rapporten låter dig ta del av erfarenheter och framgångsfaktorer i förändringsarbetet både på individ- och organisationsnivå. Solveig Hollari, utredare på Brå säger: ”Rapporten kan läsas som en beskrivning av ett klotterförebyggande arbete. Men den kan med fördel också användas som ett hjälpmedel för att på ett seriöst och uthålligt sätt angripa andra av vår tids komplexa samhällsproblem, möjligtvis supportervåld eller gängkriminalitet i utanförskapsområden”.

Rapporten är skriven av Anneline Sander och Thomas Jordan, båda verksamma vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Hur man trollar med knäna

dokument framsida

En handbok för unga om att förverkliga idéer och genomföra projekt och arrangemang.

Obs! Ung Vänster Göteborg och Bohuslän har fått fel telefonnummer i den tryckta boken, sidan 37: rätt nummer är 031-12 40 17.

Inga enkla grejer

dokument framsida

Trygghet och mänsklighet som brottsförebyggande projekt av Björn Klarqvist 2004

Konstens plats

dokument framsida

Konstens plats genomfördes i Bergsjön och på Göteborgs konsthall vintern 2006/2007. Eftersom konstprojektet är relationellt kom också katalogen – en samling heterogena erfarenheter och texter att bli en förlängning av projektet Konstens plats, en anhalt för inspektion och utforskande, i en process som vi skulle önska saknade ett slut.

Lokala torg – Liv, miljö och verksamheter på förortstorg

En bok av Sören Olsson, Marianne Ohlander och Gerd Cruse Sondén. Från andra världskrigets slut till mitten av 1970-talet byggdes merparten av våra moderna förorter. De innehöll alltid minst ett torg eller centrum dit butiker, service och lokaler var förlagda. De lokala torgen var tänkta som stadsdelens vardagsrum och som dess samlande punkt. Men både köpvanor och nöjesliv har ändrat sig sedan dess, omlokaliserats till stor del. Det är en utmaning för de lokala torgen och ställer frågan vilken framtid lokala offentliga stadsrum egentligen har. I den här boken studeras åtta förortstorg för att få ett underlag för mera generella kunskaper om villkor och liv på lokala torg. Här presenteras ett omfattande material om torgens historia, plats i stadsstrukturen, befolkningsunderlag, fysiska utformning, verksamheter samt ägande och förvaltning. Och inte minst beskrivs sambandet mellan dessa villkor och torgens attraktivitet, sociala liv och trygghet.

Boken är utgiven av Centrum för Byggnadskultur. ISBN 91-85620-17-3

Medborgarskap Otrygghet Brottslighet

dokument framsida

En analys har gjorts av frågor om trygghet som ställts i 31 undersökningar i Göteborg vid millennieskiftet. Syftet har varit att titta närmare på vad frågor om trygghet handlar om.

Med betoning på frågor om medborgarskap, sociala rättigheter, social trygghet, mellanmänsklig tillit har sedan en granskning gjorts av vilka aspekter på begreppet trygghet som respektive undersökning ger uttryck för. Analysen är gjord av Mariann Björkemarken.
 

Om Tryggare och Mänskligare Göteborg

dokument framsida

Rapport av Thomas Jordan om Tryggare och Mänskligare Göteborgs arbetssätt.
Svensk version English version

Rådets uppdrag i korthet. En 6-sidig folder.
Svensk version English version

Perspektivvandringar – Att arbeta med trygghetsfrågor i lokalsamhället

dokument framsida

I denna rapport av Pia Andersson introduceras TIP-metoden (förkortning för The Integral Process for Working on Complex Issues). Här beskrivs den mångfacetterade rådslagsprocess som Pia, hennes kollegor och boende med olika etniska bakgrunder och åldrar använde i Göteborgsförorten Lövgärdet.

Rapporten visar också genom konkreta exempel varför en strukturerad metod som TIP tycks vara nödvändig för att kunna uppnå goda resultat när man tar sig an komplexa samhällsfrågor. Det här är en metod som har en potential att hjälpa oss alla att förstå våra komplexa samhällsfrågor och hantera dem på sunda och demokratiska sätt och därmed bidra till ökat hopp, större handlingskraft och effektivare samhällssystem.

Råd för framtiden i Västerås

dokument framsida

Råd för framtiden var temat på konferensen som var ett samarrangemang mellan Västerås stad och Brottsförebyggande rådet.

Konferensen innehöll både intressanta plenarföreläsningar och spännande fördjupningsseminarier. Här är en sammanfattning från konferensen.

Som att lägga ett pussel – uppföljning tio år efter backabranden

dokument framsida

Hösten 1998 utbröt en våldsam brand på ett diskotek i Göteborg. 63 ungdomar miste livet. Flera hundra skadades och traumatiserades. I boken berättar och reflekterar sex svårt drabbade om händelsen och om återhämtningen under åren som följde. Ungdomarna ingick i en grupp drabbade som Stödcentrum Hisingen arbetade med under en lång följd av år. En viktig del av arbetet var att skapa sig en bild av vad man upplevt. "Som att lägga ett pussel" blev en metafor som förenade personal och drabbade och som lade grunden till ett unikt samarbete att få mening och kontroll på det trauma som slitit livet i stycken.

Efter en återsamling med gruppen tio år efter branden föddes idén om att göra en uppföljning av arbetet tillsammans. Det kändes angeläget att dokumentera gemensamma erfarenheter och göra dem tillgängliga för andra. En av de drabbade killarna sade: "Vad är det för mening med erfarenheter om de inte kommer de andra till nytta"

Boken rekomenderas till personal i yrken som kommer i kontakt med svåra livshändelser och är användbar i utbildning av sådan personal. Författare är: Ann Hanbert, LarsÅke Lundberg, Lars Rönnmark.

För större format välj "Anpassa till utskrivbart område" under Sidhantering och Sidskalning vid utskrift. Då blir formatet automatiskt A4. Boken kan även beställas av Ann Hanbert ann.hanbert@stadshuset.goteborg.se eller tel. 031-3680524.

Se recension i Psykisk hälsa nr. 1 2012

Se artikel i tidskriften Insikten.

Se också föreläsningen, om diskoteksbranden, som ligger på Kunskapskanalen

Tillgång till stadens rum

dokument framsida

Våren 2008 genomfördes en mindre utvärdering av det praktiska arbete med trygghetsvandringar som sker runtom i Göteborgs stadsdelar. Fokus för analysen var trygghetsvandringarnas funktion som demokratifrämjande instrument.

Utvärderingen har uppehållit sig kring de olika maktordningar som bestämmer individers och gruppers tillgång till det offentliga rummet.

Detta är en sammanfattning av utvärderingen och redogör för de slutsatser och funderingar som blev resultatet. Både utvärderingen och skriften är gjorda av Mia Andersson-Ek.

Trygghetskonferens

dokument framsida

Engagemanget för trygghetsfrågor i Göteborg är djupt, vitt och brett och vilar på en kunskapsbas där kompassen är inställd på att fortsätta utveckla en hållning där den robusta demokratin och dialogen är vägledande.

Denna dokumentation visar att konferensen blev som vi hoppades – en mötesplats för generösa utbyten av idéer, tankar och erfarenheter mellan de som dagligen möter stadsdelarnas medborgare och de som har att arbeta med frågorna på en strategisk och även nationell nivå.

Trygghetsvandring - en vägledning

dokument framsida

Råd och tips för samtalsledaren.

Tryggare och Mänskligare Göteborg har, i samarbete med Boverket och Brå, tagit fram en manual som är tänkt att användas av kommunerna runtom i landet. Den nya manualen är egentligen två manualer, en för deltagarna vid trygghetsvandringen och en med råd och tips för samtalsledaren som anordnar vandringen. Den nya manualen har också , bland mycket annat, fått ett tydligare genusperspektiv.

Trygghetsvandring - tankar på vägen

Att tänka på för dig som deltar i en trygghetsvandring.

dokument framsida

Tryggare och Mänskligare Göteborg har, i samarbete med Boverket och Brå, tagit fram en manual som är tänkt att användas av kommunerna runtom i landet. Den nya manualen är egentligen två manualer, en för deltagarna vid trygghetsvandringen och en med råd och tips för samtalsledaren som anordnar vandringen. Den nya manualen har också , bland mycket annat, fått ett tydligare genusperspektiv.

Turvallisuuskävelyopas

Department of Criminal Policy, Ministry of Justice, Finland har översatt Trygghetsvandring - tankar på vägen till finska samt anpassat den till finländska förhållanden

dokument framsida

 

Trygghetsvandringar ur barns perspektiv dokument framsida

Denna handbok är till för dig som får det spännande uppdraget att genomföra eller delta i en trygghetsvandring med barn och unga.

När ett område ska förbättras kan en trygghetsvandring vara ett effektivt sätt att inventera miljön och att samla in olika gruppers erfarenheter. Sverige har förbundit sig att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter och i det arbetet är metoden också ett verktyg. Om barn och ungdomar får delta i en vandring ger man dem en chans till inflytande över våra gemensamma platser. De unga får komma till tals och får möta personer som har ansvar för den byggda och planerade miljön. Det är också ett sätt att ge beslutsfattare och andra vuxna tillgång till barnens insikter om sin närmiljö.

Boken är framtagen av, och bygger på ett samarbete mellan, Västra Götalandsregionens Kultur i Väst och Uddevalla kommun, där fyra pilotprojekt har genomförts.

Trygghetsvandringskonferens

dokument framsida

"Trygghetsvandringar - nya former för möten och samverkan i lokalsamhället". Det var ämnet för en konferens i Göteborg för en tid sedan för brottsförebyggare och stadsplanerare i alla Sveriges kommuner och kommundelar samt för dem som arbetar med medborgarinflytande och demokratifrågor, politiker såväl som tjänstemän. Arrangörer: Tryggare och Mänskligare Göteborg och Brå, Brottsförebyggande rådet.

Läs mer i Vårt Göteborg och i konferensdokumentationen.

Trygghetens dilemma: Tillit – risker – säkerhet

dokument framsida

Trygghetens dilemma: tillit – risker – säkerhet” var temat för 2006 års nationella Forsa-symposium. (FORSA = Förbundet för forskning i socialt arbete.) Symposiet gav reflektioner och fakta kring vad välfärdssamhället står inför och vad olika strategier för trygghet och säkerhet kan innebära. Vilka mekanismer verkar för ökad tillit och vilka leder istället till att misstron ökar? Skriften är en dokumentation av symposiet och vänder sig till dig som är engagerad i samtidsfrågor. Läs mer om FORSA: www.forsa.nu

Trygghetsarbete i Kortedala

dokument framsida

Lokal samverkan för ökad trygghet och säkerhet.

En beskrivning av och reflektion över fem års trygghetsarbete i stadsdelen Kortedala i Göteborg. Av Lisbeth Birgersson, teknisk doktor och docent på Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, och Lotta Jofjord, polisinspektör Närpolisområde Kortedala/Bergsjön. 2006.

Ungdomsprojekt i Majorna – Samverkan kring ungdomsfrågor

dokument framsida

En utvärdering av Ungdomsprojekt Majorna, som syftar till att bryta utanförskap bland ungdomar. Utvärderingens syfte har varit att belysa hur aktörerna i projektet arbetat samt vilka tankar och strategier som funnits. Fokus har legat på arbetsprocessen men även resultat har berörts. Utvärderingen bygger på intervjuer, observationer och informella samtal.

Ungdomars tal om rädsla för våld

dokument framsida

Denna rapport har skrivits av Sara Uhnoo på uppdrag av Göteborgs brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg, och handlar om ungdomars rädsla för våld.

Den här forskningsrapporten anlägger ett perspektiv på rädslan som är ovanligt i den politiska och mediala debatten om trygghet. Den utgår från hur ungdomar själva talar om hot och risker, hur de i sitt sätt att tala konstruerar världen som någonting unikt utifrån just den position där de befinner sig – åldersmässigt, geografiskt och socialt. Den synliggör en imponerande styrka och klokhet hos de unga människor som lever i miljöer som många skulle uppleva som tuffa.

Ung Kultur 116 – ett projekt i dialogform kring graffiti och klotter.

dokument framsida

Samverkansgruppen Trygg, vacker stad i Göteborg har i tio års tid arbetat för en trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse. Vi har lärt oss att detta arbete måste göras på flera olika sätt och med stor ödmjukhet inför frågans komplexitet.

I januari 2006 startade vi Ung Kultur 116 med fokus på dialog med unga människor, deras föräldrar och andra berörda för att öka insikten om graffiti och klotter i Göteborg.

Vi är nu glada över att presentera denna utvärdering av Björn Jonsson, adjunkt i socialt arbete vid Högskolan i Jönköping. Här beskrivs och analyseras den breda ansats Göteborgs Stad tagit. Björn Jonsson har följt både vedermödor och framgångar sedan januari 2005.

Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg

dokument framsida

Göteborgs Stad har i samarbete med Göteborgs universitet tagit fram en unik studie kring hur brottsutsatta bemöts i staden, vilket stöd de får när de råkat illa ut.

Rapporten är underlag för ytterligare analys om hur Göteborg kan bli bättre på att hjälpa brottsutsatta människor. Resultatet av studien visar bland annat att män och äldre personer kan ha svårt med att få det stöd de behöver. 

Var ska man sätta dem?

dokument framsida

Affischering i en ren och vacker stad med ett blomstrande kulturliv

Den här rapporten har gjorts för att bidra till kunskap om och förståelse för vad affischering i det offentliga rummet innebär för olika parter. Under arbetet har förslag och idéer samlats in. Vi har haft fokus på hur möjligheterna för tillåten affischering kan förbättras i Göteborg och hur den otillåtna affischeringen kan minskas.

Göteborgs Stad strävar efter en strategi som förenar två visioner: om en ren och städad stad och om en stad med ett blomstrande och mångfasetterat kulturliv. Vi hoppas att rapporten ska kunna ge vägledning för det fortsatta arbetet med dessa visionerna.